ประชาสัมพันธ์

  • การ Upload ข้อมูล มคอ. ในระบบสามารถดำเนินการใช้ได้ ส่วนรายวิชาไหนลงไม่ได้ ให้แจ้ง อ.ชาลี เพื่อเปิดวิชาให้ลง 
  • มคอ 3 4 5 6 ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ขัดแย้งกัน
  • ขั้นตอนการดำเนินการ Upload สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ปฏิทินงาน

Weblink

   

Boottom