ผลงานวิชาการ พ.ศ.2565

6 เรื่อง

รายละเอียด

ผลงานวิชาการ พ.ศ.2566

0 เรื่อง

รายละเอียด

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตอบรับ

0 เรื่อง

รายละเอียด

ผลงานวิชาการระหว่างดำเนินการ

28 เรื่อง

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

  • งานวิจัยและเทศสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมส่งโครงร่าง บทความวิจัย / บทความวิชาการ ทางเมล์ที่ smnsrs@smnc.ac.th​​​
  • นักวิจัยโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ให้รีบส่งขอจริยธรรมในมนุษย์ภายใน 15  วัน
  • ขอเชิญนักวิจัยขอทุนภายนอก สวรส ปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
  • นักวิจัยที่ผ่านการอบรมจริยธรรมในมนุษย์แล้วขอให้ส่งหลักฐานการอบรทมที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
  • ฐานข้อมูล TCI
  • ทุน ววน ของ ของ สบช ปีงบประมาณ 2565

ปฏิทินงาน

Weblink

วช สวรส  

Boottom