ผลงานวิชาการ พ.ศ.2563

28 เรื่อง

More info

ผลงานวิชาการ พ.ศ.2564

7 เรื่อง

More info

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตอบรับ

1 เรื่อง

More info

ผลงานวิชาการระหว่างดำเนินการ

37 เรื่อง

More info

ประชาสัมพันธ์

  • งานวิจัยและเทศสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมส่งโครงร่าง บทความวิจัย / บทความวิชาการ ทางเมล์ที่ smnsrs@smnc.ac.th​​​
  • นักวิจัยโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ให้รีบส่งขอจริยธรรมในมนุษย์ภายใน 15  วัน
  • ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิจัยเครือข่าย เพื่อขอทุน สวรส
  • นักวิจัยที่ผ่านการอบรมจริยธรรมในมนุษย์แล้วขอให้ส่งหลักฐานการอบรทมที่งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ปฏิทินงาน

Weblink

วช สวรส  

Boottom