Available courses

ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มีความเสี่ยง และมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบผิวหนัง ตา หู คอและจมูก ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์  โรคติดต่อและโรคเขตร้อน การเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ ทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม


      ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการการพยาบาล และการใช้หลักความปลอดภัยของผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม
      Practicing basic nursing techniques,application of patient safety principles; using nursing processes based on holistic nursing care, evidence-based practice, humanistic care,  and nursing ethics

ให้นักศึกษาเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  จำนวน  40 ข้อ  เวลา  1.50 นาที 

คำชี้แจง  ขอให้ตอบคำถามข้อที่ถูกที่สุด จำนวน  100 ข้อ 


การสอบกลางภาค  มี 2 รายวิชา  ประกอบด้วย 

1.วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน   60  ข้อ  

2.วิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  จำนวน  100 ข้อ 

แนวคิดหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหาร การบริหารการพยาบาล และเทคนิคการบริหาร การบริหารความเสี่ยง การเจรจาต่อรอง ภาวะผู้นำทางการพยาบาล ระบบบริหารคุณภาพทางการพยาบาล คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม    

Concepts, principles, theories and administration processes; nursing administration processes and techniques; risk management; negotiation; nursing leadership; nursing quality administration system; nursing profession characteristics; issues and trends of nursing profession based on evidence, patient safety principles, principles of caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics


แนวคิดและทฤษฏีจริยศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาลและการแก้ไข แนวทางการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  และยึดหลักความปลอดภัยของผู้รับบริการ การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม     

Concepts and theories of ethics; ethical issues and ethics for nursing profession; nursing profession laws and related laws; ethical issues related to nursing profession and problem-solving; problem-solving guidelines applying to nursing practice and daily life based on evidences base, patient safety, humanistic care, and ethics      

 


      หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ในการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย โดยยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน

      Principles and techniques of nursing practice based on holistic nursing and caring for individuals throughout the lifespan according to ethics, professional laws and human rights

        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล ประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบและวิธีดำเนินการวิจัยเครื่องมือการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยการนำเสนอ การวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย การเลือกและนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

        Basic knowledge of nursing process; research type, research problem, review literature, research design,  research methodology, research instrument, data collection, data analysis, research discussion and conclusion; research proposal; research presentation and report; applying research results for nursing practice based on ethics and human rights.

แนวคิด หลักการการรักษาพยาบาลขั้นต้นในโรคที่พบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การคัดกรอง การรักษาพยาบาลขั้นต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  การให้คำแนะนำ การส่งต่อผู้ป่วย  การทำหัตถการ การป้องกันการบาดเจ็บและการดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน อุบัติภัย การบรรเทาสาธารณภัย การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐาน  เชิงประจักษ์ ความปลอดภัยของผู้รับบริการ การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม


แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพ การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยง การส่งต่อ การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพ การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ และการทำสูติศาสตร์หัตถการ การดูแลทารกแรกคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม

Concepts and theories of nursing care for maternal, newborn, and midwifery at risky and with health problem statuses; assessing, screening, transferring, caring, and rehabilitating for risky conditions; preparing and serving for investigation with special equipment; obstetrics procedures; caring for newborn at risky and with health problem statuses; maternal-child and family relationship promotion; using nursing process and holistic nursing care for health promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence, client safety principles, principles of caring, humanistic care, nursing morals, and nursing ethics


        แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ์ การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัวและภาวะมีบุตรยาก การเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัวโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และคุณธรรมจริยธรรม

        Concepts and theories of nursing care for maternal, newborn, and midwifery in normal state; preparing for parent-hood; family planning and infertility; normal physiological chang during pregnancy, labor, and post-partum; maternal-child and family attachment; using nursing process and holistic nursing care for health promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence-based practice, patient safety, humanistic care, and ethics


           แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ขอบเขตของงาน บทบาทพยาบาล อาการวิทยาและการประเมินทางสุขภาพจิตและจิตเวช เครื่องมือในการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช การบำบัดรักษาทางจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตและการดูแลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต จิตสังคมและความผิดปกติทางจิตเวช จิตเวชชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพองค์รวมในการสร้างเสริมป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแล ด้วยความเอื้ออาทร หลักการและกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และคุณธรรมจริยธรรม

          Concepts and theories of mental health and psychiatric nursing; laws related to psychiatry; mental health and psychiatric service system; scope, role, symptomatology, and assessment for mental health and psychiatric nursing; psychiatric therapeutic equipment; psychiatric therapy; mental health promotion and nursing care for psychiatric clients; psychosocial and abnormal psychiatry; community psychiatry; using nursing process and holistic nursing care for health promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence-based practice, patient safety, humanistic care, and ethics.


    แนวคิด ทฤษฎี หลักการพยาบาลครอบครัวและชุมชน บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การทันตสาธารณสุข การอาชีวอนามัย การอนามัยสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน ในการดูแลตนเองโดยใช้กระบวนการพยาบาลดูแลครอบครัวทั้งที่มีภาวะปกติเบี่ยงเบนวิกฤติและเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือนวัตกรรมสุขภาพ

           แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบองค์รวม แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนาชุมชน กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  นวัตกรรม และการสาธารณสุขมูลฐาน กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน การประเมินสุขภาพชุมชน วินิจฉัยชุมชนและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา วางแผน ดำเนินงานตามแผน และประเมินผล  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความปลอดภัยของผู้รับบริการ การดูแลด้วยความเอื้ออาทร ด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และคุณธรรมจริยธรรม เลือกใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักญภาพของชมชนในการดูแลตนเอง

           แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ์ การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การวางแผนครอบครัวและภาวะมีบุตรยาก การเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดที่มีภาวะปกติ การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัวโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลด้วยความเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และคุณธรรมจริยธรรม

            Concepts and theories of nursing care for maternal, newborn, and midwifery in normal state; preparing for parent-hood; family planning and infertility; normal physiological chang during pregnancy, labor, and post-partum; maternal-child and family attachment; using nursing process and holistic nursing care for health promotion, prevention, caring, and restoration based on evidence-based practice, patient safety, humanistic care, and ethics


    แนวคิด ทฤษฎี หลักการพยาบาลครอบครัวและชุมชน บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การทันตสาธารณสุข การอาชีวอนามัย การอนามัยสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน ในการดูแลตนเองโดยใช้กระบวนการพยาบาลดูแลครอบครัวทั้งที่มีภาวะปกติเบี่ยงเบนวิกฤติและเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือนวัตกรรมสุขภาพ

    Concepts, theories, and principles of family and community health nursing care; role of community health nursing; family nursing care; school hygiene; dental public health; occupational therapy; environmental hygiene; promoting self-care competency of individual, family, and community; using family care nursing process for continua care at normal, deviate, critical, and chronic statuses based on evidence, client safety principles, principles of caring, and humanistic care; applying local wisdom and health innovation.ข้อสอบเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาลสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าทำข้อสอบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็นทั้ง username และ password หรือผู้ที่เปลี่ยน password แล้วก็ให้ใช้ตามที่เปลี่ยนแล้ว

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  เป็นการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศักษา 

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีการคิดสร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรมและ/หรือการแสดงภาษา อังกฤษ 

      

A guide for designing and developing e-learning courses


การใช้ MOODLE สำหรับอาจารย์ เนื้อประกอบไปด้วย การสร้างรายวิชาใหม่ วิธีการสร้างกิจกรรมและเนื้อหาอาจารย์สามารถเข้ามาศึกษาได้เอง